צרו קשר

  ּ

  נכס ריק – האם זכאי לסיווג מיוחד מחמת היותו ריק?

  בפסיקה נקבע, כי יש לסווג נכס לצרכי ארנונה ע"פ השימוש שנעשה בו בפועל. אך כאשר מדובר בנכס ריק שלא מתקיימת בו כל פעילות, הרי ברור שאין במבחן השימוש בפועל כדי לסייע בהכרעה בדבר סיווג הנכס. אז כיצד בכל זאת קובעים מהו הסיווג המתאים לאותו הנכס?

  מבחן דו שלבי

  "הנה כי כן, מהפסיקה הקיימת עד כה עולה כי כשעסקינן בסיווגו של נכס ריק לצרכי ארנונה, משאין במבחן השימוש בפועל לסייע לצורך סיווגו, יש ליישם מבחן דו שלבי. בשלב הראשון, מבין כלל השימוש התיאורטיים בנכס, יש לבחור רק את "סל" השימושים המתאימים לייעודו התכנוני. בשלב השני, לאחר שאותרה מסגרת השימושים האפשריים על פי הדין, יש לבחור את הסיווג הזול ביותר התואם את השימושים המותרים על פי דין בנכס" (בר"מ 991/16 ‏ ‏ אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' בית ארלוזורוב חברה בע"מ).

  סיווג נכס ריק – על פי התכניות או על פי ההיתר?

  "שאלה היא אם "סל" השימושים האפשריים על פי הדין מוגבל אך ורק לשימושים שהותרו בהיתר הבנייה או שמא ניתן לכלול בו גם שימושים התואמים את הייעודים שנקבעו בתכנית החלה על הנכס… סיכומו של דבר: משהוצא היתר בנייה לנכס, כל שימוש שנעשה בו שלא על פי ההיתר אינו כדין, וזאת אף אם מדובר בשימוש שהותר בתכנית החלה על הנכס. בהקשר שבו עסקינן, בשלב הראשון שעניינו בחינת "סל" השימושים בנכס, יש לאתר את אפשרויות השימוש הקיימות למחזיק בנכס הריק. כנובע מדיני התכנון והבניה, אפשרויות אלו הן רק אלו שהותרו בהיתר הבנייה. מכאן כי שימוש שנעשה בניגוד להיתר, אף אם הוא תואם את התכנית, אינו משום שימוש אפשרי העומד לנישום… סוף דבר: אציע לחבריי לקבוע כי לצורך סיווג נכס ריק לצרכי ארנונה, יש להתחשב אך בשימושים אפשריים לפי היתר הבנייה. אין די בשימושים הקבועים בתכנית החלה על הנכס, כל עוד לא נקבעו במפורש בהיתר בניה." (בר"מ 991/16 ‏ ‏ אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' בית ארלוזורוב חברה בע"מ)

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ